Forretningsbetingelser

1.          Anvendelse

1.1       Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Mie Liv Consult, CVR-nummer 20672595 (”virksomheden”) inden for konsulentydelser (”ydelserne”) til erhvervskunder.

 

2.          Aftalegrundlag

2.1       Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for virksomhedens salg og levering af ydelser til kunden (”aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

2.2       Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne skriftlig har aftalt andet.

 

2.3       Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

3.          Konsulentydelser

3.1       De ydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

 

3.2       Kunden skal give virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre ydel­serne.

 

3.3       Virksomheden er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder lovgivning og standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

 

4.          Pris og betaling

4.1       Prisen for ydelserne følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Alle priser er i Danske Kroner og eksklusive moms.

 

4.2       Kørsel i virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af ydelserne refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

 

4.3       Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af ydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10 %.

 

4.4       Kunden skal betale alle fakturaer på ydelser senest 30 dage efter fakturadato, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

 

5.          Forsinket betaling

5.1       Hvis kunden undlader rettidigt at betale en faktura for ydelser af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

5.2       Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra virksomheden, har virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (a) ophæve salget af de ydelser, som forsinkelsen vedrører, (b) ophæve salget af ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (c) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6.          Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1       Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

6.2       Kunden skal skriftligt sende ordrer på ydelser til virksomheden. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret ydelse: (a) Ordrenummer, (b) Ydelsesnummer, (c) Beskrivelse af ydelse, (d) Pris, (e) Betalingsbetingelser og (f) Leveringsdato.

 

6.3       Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på ydelser til kunden skriftligt og senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.

 

6.4       Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden virksomhedens skriftlige accept.

 

6.5       Hvis virksomhedens bekræftelse af en ordre på ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7.          Levering

7.1       Virksomheden leverer ydelser senest til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

7.2       Kunden skal undersøge alle ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8.          Forsinket levering

8.1       Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser informerer virksomheden straks kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

8.2       Hvis virksomheden undlader at levere ydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen,. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9.          Garanti

9.1       Virksomheden garanterer, at ydelserne er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 30 dage efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 12 måneder fra oprindelig levering.

 

9.2       Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (a) almindelig slitage, (b) brug i strid med virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (c) afhjælpning eller ændring udført af andre end virksomheden, eller (d) andre forhold, som virksomheden er uden ansvar for.

 

9.3       Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som virksomheden beder om.

 

9.4       Inden rimelig tid efter at virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

9.5       Inden rimelig tid efter at virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper virksomheden fejlen eller manglen.

 

9.6       Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 5 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10.       Ansvar

10.1    Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

 

10.2    Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 20 % af det salg af serviceydelser, som virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.3    Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.4    Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11.       Immaterielle rettigheder

11.1    Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med virksomhedens udførelse af ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører virksomheden.

 

11.2    Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med virksomhedens udførelse af ydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

 

11.3    Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

 

12.       Fortrolighed

12.1    Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

12.2    Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

12.3    Parternes forpligtelser efter pkt. 12.112.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13.  Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1    Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelses-forordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling, kommunikation og f.eks. hjemmeside.

 

13.2    Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 

13.3    Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

 

13.4    Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte mie@mielivconsult.dk

 

14.       Gældende lov og værneting

14.1    Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2    Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.